MENÜ

HIZLI ERİŞİM

  1. Başkan'a Yaz
  2. Online Vergi Ödeme
  3. Nikah İşlemleri
  4. Sosyal Tesisler ve Kafelerimiz
  5. Yedikule Yüzme Havuzu
  6. Coğrafi Bilgi Sistemi

Çocuk Oyun Grupları, Oyun Ekipmanları, Açık Hava Spor Aletleri Ve Yedek Parça Alımı İşi İhale Tarihi: 09.04.2020 09.30

Fatih Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü

ÇOCUK OYUN GRUPLARI, OYUN EKİPMANLARI, AÇIK HAVA SPOR ALETLERİ VE YEDEK PARÇA ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/135592

1-İdarenin

a) Adresi

:

AKSARAY MAH. YENIKAPI KUMSALI SOK. 104 AKSARAY FATİH/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

2125841600 - 2125841606

c) Elektronik Posta Adresi

:

parkbahceler@fatih.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

188 Kalem Çocuk Oyun Grupları, Oyun Ekipmanları, Açık Hava Spor Aletleri Ve Yedek Parçaları Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim Yeri

:

İstanbul İli Fatih İlçesi

d) Teslim Tarihi

:

Sözleşme imzalandıktan sonra en geç 3 gün içinde işe başlanarak, 230 takvim günü içinde teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Fatih Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü AKSARAY MAH. YENIKAPI KUMSALI SOK. 104 AKSARAY - FATİH / İSTANBUL

b) Tarihi ve saati

:

09.04.2020 - 09:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 
oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2.Standarda ilişkin belgeler:

Çocuk oyun grubu malzemeler için:

1. TS EN 1176-1

2. TS EN 1176-2

3. TS EN 1176-3

4. TS EN 1176-6

5. TS 12427

6. TSE EN 71-3:2013+A1:2014:2014

7. TS EN 71-2:2011+A1:2014

8. TSE EN ISO 9227 12944-6

Açık alan spor aletleri için:

1. TS EN 16630

Oyun Alan zemini için:

1. TS EN 1177

istekliler yukarıdaki belgeleri ihale dosyasında sunacaklardır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. ÇOCUK OYUN GRUPLARI, FİTNESS ALETLERİ, AÇIK ALAN SPOR ALETLERİ, KENTSEL MOBİLYA ELEMANLARININ;
BİRLİKTE VEYA AYRI AYRI SATIŞI İŞLERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Aksaray Mahallesi Yenikapı Kumsalı Sokak No:104 Fatih/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.