TAKİP EDİNİZ

İÇERİK ARAMA

FATİH İLÇESİ, AYVANSARAY MAHALLESİ YENİLEME ALANININ ONAYLI AVAN PROJESİNE GÖRE UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI VE UYGULAMA (YAPIM İŞİ)


                                                        İHALE İLANI

                         FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI Etüd Proje Müdürlüğü

 

FATİH İLÇESİ, AYVANSARAY MAHALLESİ YENİLEME ALANININ ONAYLI AVAN PROJESİNE GÖRE UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI VE UYGULAMA (YAPIM İŞİ) İŞİ kapalı teklif ihale usulü (5366 Sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun uygulama yönetmeliğinin 32. Maddesi gereği hazırlanan ihale usul ve esasları madde 7-1-a) ile ihale edilecektir.

1- İdarenin

a) Adresi

:

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AKŞEMSETTİN MAH. ADNAN MENDERES BULVARI-VATAN CAD. NO: 54 FATİH/ İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

212 – 4531453/4531400 (1351-1353) Faks: 4531490

c) Elektronik posta adresi (varsa)

:

etudproje@fatih.bel.tr

2- İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü, miktarı

:

Yenileme Alanı, Fatih İlçesi, Ayvansaray Mahallesi 2672, 2868, 2869 adaların tamamı ile 2867 adanın bir kısmı olmak üzere 69 parseli kapsamaktadır. Proje ve uygulama işi, bu alanlardaki binalı ve binasız tüm taşınmazların 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği içeriğinde, Onaylı Avan Proje doğrultusunda Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon, Yenileme Uygulama Projesi ve İnşaat Uygulamasının Yapılması İşidir.

b) Yapılacağı yer

:

İstanbul ili, Fatih ilçesi, 2672-2868-2869 adaların tamamı 2867 adanın bir kısmını içeren alan.

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi

:

700 ( yediyüz) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AKŞEMSETTİN MAH. ADNAN MENDERES BULVARI-VATAN CAD. NO: 54 FATİH/ İSTANBUL -ENCÜMEN SALONU

b) Tarihi ve saati

:

11.03.2011 Cuma günü, saat:14:00

 

 
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1- Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu ve ekleri

4.1.6 İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.2- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1-Bankalardan temin edilecek belgeler: Proje alanı taşınmaz bedelleri toplamı ile inşaat yaklaşık maliyet bedelleri toplamının %10’undan az olmamak üzere banka referans mektubu.

4.2.2. İdari şartnamede belirtilen kriterlerde bilanço ve ciroya ait belgeler sunulacaktır.

4.3- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1- İsteklinin idari şartnamede gösterilen sayı ve nitelikte Anahtar teknik personeli inşaat mahallinde bulunduracağına dair Anahtar teknik personel listesi ile Teknik personel taahhütnamesi vermesi zorunludur.

4.3.2. İsteklinin idari şartnamede belirtilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanları bulunduracağına dair taahhütname vermesi zorunludur.

5- İhale yerli isteklilere açıktır.

6- İhale dokümanı Fatih Belediye Başkanlığı Etüd Proje Müdürlüğü (Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bulvarı-Vatan Cad. No: 54 Fatih/ İstanbul) adresinde görülebilir ve 1.500,-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7-Teklifler ihale saatine kadar Fatih Belediye Başkanlığı Etüd Proje Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, ayni saatte İdarede olabilecek şekilde iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

8-İstekliler tekliflerini, Anahtar teslimi götürü usulde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü iş sözleşmesi imzalanacaktır.

9- İstekliler İdari Şartnamede belirtilen proje alanı taşınmaz bedelleri toplamı ile inşaat yaklaşık maliyet bedelleri toplamının % 3’ü tutarında geçici teminat vereceklerdir.

10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 75 takvim günü olmalıdır.

11- İhale konusu işlerde alt yüklenici kullanılabilecektir. İstekliler ihale konusu işlerde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.

12-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13-Belediye, gerekçe göstermeden ihaleyi yapıp yapmamakta ve iptal edip etmemekte serbesttir.

14- İhale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerinden muaftır.

15-Belediye, 5366 sayılı yasa içeriğinde yapılacak ihalelerde, Yenileme Alanlarında Yapılacak İhalelere İlişkin Esas ve Usullere tabidir.