TAKİP EDİNİZ

İÇERİK ARAMA

Fatih İlçesi, Süleymaniye Yenileme Alanı İçinde Yer Alan 19 Adet SMÖ Yapının Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, İnşaat, Elektrik Ve Makine Projelerinin Hazırlatılması Hizmet Alımı İşi


İstanbul İli, Fatih İlçesi, Süleymaniye Yenileme Alanı İçinde Yer Alan 19 Adet SMÖ Yapının Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, İnşaat, Elektrik Ve Makine Projelerinin Hazırlatılması Hizmet Alımı İşi Yenileme Alanlarında Yapılacak İhalelere İlişkin Esas ve Usullerine göre Kapalı Teklif usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası

2011/66912

1-İdarenin

 

a) Adresi

Fatih Hoca Üveyz Mah. Adnan Menderes Bulvarı-Vatan Cad. no:54 Fatih İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

212- 453 14 53  / 212- 453 14 90

c) Elektronik posta adresi

etudproje@fatih.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

www.fatih.bel.tr

2-İhale konusu hizmetin

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

Hizmet Alımı, Kapalı Teklif Usulü, 19 Kalem

b) Yapılacağı yer

Süleymaniye Yenileme Alanı İçinde Yer Alan 19 Adet SMÖ yapı

c) İşin süresi

300 (Üçyüz) Takvim Günü

3-İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

Fatih Belediyesi – Etüd Proje Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati

18 Mayıs 2011 Çarşamba Saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1        - Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.1.2        - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

4.1.2.1 - Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2.2 - Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

4.1.3        - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4        - 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4.1.5        - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.6        - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat

4.1.7        - İstekliler, söz konusu işte alt yüklenici kullanabilir. Alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dâhil edeceklerdir.

4.1.8        - İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.1.9        - Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname,

4.1.10    - Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.

4.2              - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin % 5’inden az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgelerin verilmesi zorunludur. Banka Referans mektubunun ihale veya son başvuru tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş olması gerekir.

4.3              - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1        - İş deneyim belgeleri

Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda sıralanmış olup, isteklinin bu şartlardan en az birini yerine getirmiş olması gerekmektedir:

  • Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Proje işleri veya eski eser restorasyonu yapmış olmak;

İş deneyiminin, son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında gerçekleştirdiği veya %80’i oranında denetlediği veya yönettiği iş, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerle kısıtlanması gerekmektedir. Sunulan iş deneyiminin, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 25 oranında, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesini ibraz edecektir.

  • Sözleşme bedeli en az 50.000.000 TL olan bir inşaat işini (sanayi, ticaret, konut, eğitim, sağlık alanında) tek sözleşmede iş sahibi ve ya yüklenici olarak gerçekleştirmiş olmak
  • Toplam inşaat alanı en az 20.000 m² olan bir inşaat işini (sanayi, ticaret, konut, eğitim, sağlık alanında) tek sözleşmede iş sahibi ve ya yüklenici olarak gerçekleştirmiş olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.3.2        - İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler.

a) Anahtar Teknik Personel 

ADET    MESLEKİ ÜNVANI    MESLEKİ ÖZELLİKLERİ

   1          Mimar                            5 Yıl Mesleki Deneyimli

Anahtar personelin en az 5 yıl mesleki deneyimli olması ve halen isteklinin bünyesinde çalışıyor bulunması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası  üye kayıt belgeleri ile kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle, isteklinin bünyesinde çalışmakta olduğu hususu ise personel adına prim ödendiğini veya personelin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.

Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan ünvanları  taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz. 

b)Teknik Personel 

ADET    MESLEKİ ÜNVANI    MESLEKİ ÖZELLİKLERİ

     1         Restoratör  Mimar               5 Yıl Mesleki Deneyimli

     1         İnşaat Mühendisi                 5 Yıl Mesleki Deneyimli

     1         Elektrik Mühendisi               5 Yıl Mesleki Deneyimli

     1         Makine Mühendisi               5 Yıl Mesleki Deneyimli

İhale dokümanında İstenen “Teknik Personel Taahhütnamesi” bu kriter kapsamında değerlendirilemez ve anahtar teknik personel aynı zamanda “Teknik Personel Taahhütnamesi”nde yer alamaz.

İş ortaklığında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve diğer ortaklara ait anahtar personelin tamamı değerlendirilir.

Aşağıda belirtilen teknik personelin halen istekli bünyesinde, çalıştırılmıyor ise ihale üzerinde kaldığı taktirde bu personeli istihdam edeceğine dair taahhütnamenin, çalıştırılıyor ise SSK onaylı son prim bordrosunun verilmesi zorunludur. 

5  -  Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunlarında ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, iş deneyim belgelerinin tutarlarının değerlendirilmesi suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenerek ihalenin sonuçlandırılacağı yazılacaktır. 

İhale komisyonunca ihale dokümanına uygun olmayan teklifler ile varsa aşırı düşük teklifler elendikten sonra en son aşamada, yapılan değerlendirme sonucunda, ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli tespit edilir. Bu istekli ile teklif fiyatı üzerinde son görüşmeler yapıldıktan sonra ihale sonuçlandırılır.     

6  - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7  - İhale dokümanı  Fatih  Akşemsettin Mah.  Adnan Menderes  Bulvarı - Vatan Cad.   No:54 Fatih İSTANBUL adresinde görülebilir ve 500,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8- Teklifler ihale saatine kadar Fatih Hoca Üveyz Mah. Adnan Menderes Bulvarı-Vatan Cad. No:54 Fatih İSTANBUL adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

 DİĞER HUSUSLAR
İş bu ihalede 06.11.2006 tarih ve 2006/165 sayı ile Fatih Belediye Meclisi’nce uygun bulunarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının 05.12.2006 tarih ve M.34.0.İBB.0.10.33.910.320/6147 sayılı yazısı ile kesinleşmiş olan Yenileme Alanlarında Yapılacak İhalelere İlişkin Esas ve Usulleri Uygulanacaktır.