TAKİP EDİNİZ

İÇERİK ARAMA

Beşikçizade Tekkesi


Haseki Sultan Mahallesi, 1816 ada 42 parsel üzerinde yer almaktadır.

TARİHÇE :

Beşikçizade Tekkesi İstanbul’un en eski semtlerinden olan Fatih Davutpaşa’da yer almaktadır. Nakşibendi tarikatından Beşikçizade Şeyh el-Hac Süleyman Efendi tarafından tekke olarak kullanılmak üzere yaptırılmıştır. 18.yy ikinci yarısında yaptırıldığı anlaşılmaktadır.

İstanbul’da 1882 Tarihinde yapılan bir sayıma göre 260 adet tekke bulunmaktaydı ve bu tekkelerin 51 adedi Beşikçizade gibi Nakşibendi tarikatına aitti. Tekkeler genel olarak tarikat liderleri veya büyüklerinin türbelerinin yanında yapılırdı. Tekkeler harem, selamlık daireleri, derviş hücreleri, çile ve riyazet odaları, mutfağı, yemek odası, konuk odaları ve mezarlığı olan kurumlardı. 1885 Tarihli istatistik cetvellerinden anlaşılacağı üzere Beşikçizade Tekke’sinde sekiz erkek ile beş kadının yaşadığı gözükmektedir. Günlük ibadetlerin dışında toplu olarak yapılan zikirlerin bu tekkede Perşembe günleri yapıldığı kayıtlardan anlaşılmaktadır. 30 Kasım 1925’te tekke ve zaviyelerin kapatılması kanunu ile tekkeler işlevlerini yitirmişlerdir.

UYGULAMALAR :

2009 yılında sözleşmesi imzalanarak uygulama sürecine başlanmıştır

Parsel üzerinde birbiri ile ilişkili üç yapı bloğu bulunmaktadır. Bunlardan ahşap olan iki adedi selamlık ve harem binaları; kargir olanı ise tevhidhanedir. Tevhidhane yapısından günümüze beden duvarları kalabilmiş ve çatısı çökmüştür. Ahşap yapılar kontur ve gabarilerini muhafaza etmekte olup harap durumdadır. Parsel sınırını çevreleyen duvar yer yer bozulmuş /özgünlüğünü kaybetmiş olsa da ayaktadır. Ayrıca bahçe giriş kapısının sol yanında çeşme yer almaktadır. Çeşme günümüze tamamıyla harap durumda gelmiştir. Özellikleri, plan şemalarında özgün karakterini korumaktadır. Ancak tevhidhane çatısı ve kadınlar mahfeli yok olmuştur. Ayrıca selamlık/ tevhidhane/harem mekanlarını bağlayan yapı da çökmüş durumdaydı.

Tekke yapı kompleksinin restorasyonunda, ahşap binaların askıya alınması ve iskele kurulup yapı kompleksinin muhdes eklentilerden temizlenerek ahşap yapı konstrüksiyonunun yapım ve onarımı ile devam etmiştir. Tevhithane binasının mevcut kagir duvarları güçlendirilerek eksik olan beden duvarları özgün malzemesi ve onaylı projesine göre tamamlanmıştır. Ahşap olan harem ve selamlık yapılarının ve tevhithane yapısının ahşap çatılarının onarımı ve yapımı tamamlanmıştır. Ahşap kaplama işleri, sıva ve boya uygulamaları ve özgün detaylar restorasyon projesine uygun olarak tamamlanmıştır. Bahçe duvarları özgün olmayan eklerinden temizlenerek onaylı projesine restorasyonu yapılmıştır. 2011 yılında uygulama süreci tamamlanmıştır.