Menu

Hızlı Erişim

 1. Başkan'a Yaz
 2. Kütüphaneler
 3. Kütüphane Anlık Doluluk
 4. Proje ve Tanıtım Filmlerimiz
 5. Sosyal Birimler
 6. Sosyal Tesisler
 7. FABİM
 8. Online Vergi Ödeme
 9. Nikah İşlemleri
 10. Coğrafi Bilgi Sistemi
 11. Suriçi Kart
 12. Etkinlik Takvimi

Lastik, Akü Ve Jant Satın Alınacaktır

İhale Tarihi: 02.10.2020 10.00

Fatih Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Lastik, Akü Ve Jant Satın Alınacaktır

                                      Fatih Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü

BELEDİYEMİZE AİT ARAÇLARA LASTİK , AKÜ VE JANT ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/477495

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

AKŞEMSETTİN MAH. ADNAN MENDERES BULVARI NO:54 34000 FATİH FATİH/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

2124531453 - 2124531470

c) Elektronik Posta Adresi

:

destekhizmetleri@fatih.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

28 Kalem Belediyemize ait Araçlara Lastik , Akü ve Jant Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Söz konusu Lastik, Akü ve Jantlar Fatih Belediye Başkanlığı Aksaray Mah. Yenikapı Kumsalı Sk. No: 104 de bulunan Suser Binası Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne mesai günlerinde ve saat 09:00 ile 16:00 arasında teslimi yapılacaktır.

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanması ve işe başlama tarihinden itibaren 40 Takvim günüdür. Söz konusu Lastik, Akü ve Jantlar Teknik Şartname doğrultusunda Fatih Belediye Başkanlığı Aksaray Mah. Yenikapı Kumsalı Sk. No: 104 de bulunan Suser Binası Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne mesai günlerinde ve saat 09:00 ile 16:00 arasında teslimi yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Fatih Belediye Başkanlığı / Destek Hizmetleri Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati

:

02.10.2020 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) (Değişik: 16/8/2014-29090 R.G./ 3. md.) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malıbelgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Yüklenici firma, teklifi ile birlikte teklif ettiği lastik markasını, tiplerini, teknik kriterlerini (Ebat, kat Muadili, yük indeksi, hız sınırı vs.) gösteren firma tarafından kaşeli ve imzalı resimli katalogları verecektir.

Yüklenici firma, teklifi ile birlikte teklif ettiği jant markasını, tiplerini, teknik kriterlerini (Ebat, alaşım, materyal, hız sınırı vs.) gösteren firma tarafından kaşeli ve imzalı resimli katalogları verecektir.

Teknik Şartnameye uygun olarak aşağıda belirtilen Lastik ve Akülere ait numuneleri ihale tarih ve saatine kadar Fatih Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne (Suser Aksaray Mah. Yenikapı Kumsal Sk. No:104) eksiksiz teslim edeceklerdir. İstekliler, numune teslim ettiklerine dair “Numune Teslim Tutanağı” nın aslını teklif zarfı içerisinde sunacaklardır. Numunesi olmayan istekli değerlendirme dışı bırakılacaktır.

İdareye Teslim Edilecek Akü , Lastik , Jant  Numune Listesi:

1 Adet Akü (12 Volt 72 Amper)

1 Adet Akü (12 Volt 105 Amper)

1 Adet Ön Lastik 295/80-R 22,5

1 Adet  Arka Lastik 295/80-R 22,5

1 Adet Arka Lastik 215/75-R 17,5

1 Adet  Arka Lastik 12 R 22,5 

1 Adet  Arka Lastik 145-R13 C ,

1 Adet Ön Lastik  195/70 -R 15 C 

1 Adet Tubeless Jant 


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Fatih Belediye Başkanlığı / Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Atmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.